top of page

naše služby

deti 5.jpg

Celodenný pobyt All inclusive, Poldenný pobyt All inclusive, Premium pobyt pre deti so ŠVVP

jasle obrázok cenník (1).png
jasle obrázok cenník.png
premium obrázok cenník.png

Jasličky Malý Monty

starostlivosť o deti vo veku 1-3 roky

Sústredíme sa na zvládnutie adaptácie a obdobie odlúčenie sa od rodiča. Deti si postupne zvykajú na režim a pravidlá v jasličkách. Osvojujú si samoobslužné činnosti a rozvíjajú slovnú zásobu.  Proces edukácie metódou hry, kde aplikujeme  i montessori aktivity, podporuje deti k fantázii a kreativite. Plnohodnotná celodenná alebo poldenná starostlivosť s individuálnym prístupom je dôležitým aspektom pre ďalší vývin dieťaťa, ktorý ho pripraví na nástup do škôlky.

O detičky sa starajú 4 vychovávateľky.

Škôlka Malý Monty 

starostlivosť o deti vo veku 3-5 rokov

V škôlke sú nároky na dieťa vyššie ako v jasličkách. Deti sa učia zvládať komunikáciu so skupinou, ale aj jednotlivo. Učia sa hľadať rôzne možnosti riešenia problémov a konfliktov. Zdokonaľujú hrubú a jemnú motoriku, oboznamujú sa s abecedou, matematikou, pohybovými aktivitami a so základmi anglického jazyka. Podporujeme deti v ich jedinečnosti a vytvárame pre nich prostredie, kde sa cítia bezpečne a príjemne. Rodičia si môžu vybrať celodenné ale i poldenné pobyty. O deti sa starajú 4 učiteľky.

Jasličky & Škôlka Premium

starostlivosť o deti vo veku 1-5 rokov so ŠVVP

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je spravidla: dieťa so zdravotným postihnutím, dieťa choré alebo zdravotne oslabené, dieťa s vývinovými poruchami , dieťa s poruchou správania. Dostupnosť tejto starostlivosti ako i podmienky k prijatiu dieťaťa sú individuálne konzultované s riaditeľom ako i odborným lekárom dieťaťa. Poskytovanie tohto druhu starostlivosti posúdi riaditeľ zariadenia vzhľadom k možnostiam a kapacite zariadenia. Starostlivosť je vykonávaná v súčinnosti so špeciálnym pedagógom.

bottom of page